Ephemera from the Centennial Exhibition. Philadelphia, 1876.
Ephemera from the Centennial Exhibition. Philadelphia, 1876.
Ephemera from the Centennial Exhibition. Philadelphia, 1876.